top of page
שאלונים וטפסים

את הטפסים מטופל חדש ושאלון רפואי מומלץ למלא לפני הטיפול ולשלוח במייל כך שאוכל לעבור עליהם מראש ולהכיר אתכם טוב יותר.  

ניתן גם להדפיס בבית ולהביא איתכם או למלא את הטפסים בקליניקה, אם החלטתם למלא בקליניקה רצוי להגיע רבע שעה לפני הטיפול. 

frenkelyosef@gmail.com

bottom of page